เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ วิทยาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 279 0 0
2562 1,142 0 0
2561 1,033 0 0
2560 1,196 0 0
2559 1,481 3 0
2558 1,597 703 44
2557 1,804 837 46
2556 2,048 971 47
2555 1,838 853 46
2554 1,664 796 48
2553 1,308 643 49

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม