เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ วิทยาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 914 0 0
2562 1,201 0 0
2561 1,072 0 0
2560 1,257 0 0
2559 1,527 625 41
2558 1,640 758 46
2557 1,839 845 46
2556 2,050 974 48
2555 1,844 857 46
2554 1,664 798 48
2553 1,308 643 49

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม