เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ วิทยาการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 891 0 0
2562 1,200 0 0
2561 1,072 0 0
2560 1,257 0 0
2559 1,528 450 29
2558 1,639 744 45
2557 1,839 845 46
2556 2,050 973 47
2555 1,844 856 46
2554 1,664 798 48
2553 1,308 643 49

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม