เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
1
7
5
2 คพธ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
2
9
3 ททบ.62 (ภาษาอังกฤษ). ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
1
1
4 ททบ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
46
1
1
1
5 ททบ.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
50
6 ททล.62. ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
1
1
2
7 ธรร.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
1
5
8 ธรร.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
2
3
9 นศบ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
7
10 นศบ.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
2
2
8
11 บช.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
1
1
4
12 บช.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
1
1
13 บทม.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
1
14 บทม.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
2
4
15 บทม.623 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
1
4
16 บธ.621 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
2
4
1
17 บธ.622 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
2
1
5
18 บธ.623 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
3
3
4
19 บธ.624 นวัตฯ(อีเว้นซ์) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
3
1
2
20 บธ.625 การบิน ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
4
21 ภ.กต.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
10
4
1
1
1
1
22 ภ.กต.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23
2
10
6
1
23 ภ.คพธ.62 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
42
1
1
9
2
24 ภ.ททบ.62 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
46
2
3
3
9
25 ภ.ททล.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13
4
6
1
1
26 ภ.นศบ.62 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
2
13
3
27 ภ.บช.62 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
42
2
17
1
1
28 ภ.บทม.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
28
7
8
29 ภ.บทม.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
28
4
8
1
1
1
30 ภ.บทม.623 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
27
3
11
1
31 ภ.บทม.624(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
2