เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 (ย้ายไป นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2 (ย้ายไปนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3 กต.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
34
6
7
7
4 กต.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
9
5 คพธ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
21
5
1
7
16
6 คพธ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
28
2
4
17
7 ททบ.58(นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
9
1
2
2
8 ททบ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
3
30
1
6
9 ททบ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
6
20
2
2
4
10 ททบ.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
5
30
1
1
3
11 ททบ.62 (ภาษาอังกฤษ). ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12 ททล.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
1
2
9
4
2
13 ธรร.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
3
5
21
6
5
14 นศบ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
26
2
6
8
15 นศบ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
23
2
10
9
16 บช.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
23
5
8
17 บช.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
31
2
2
18 บทม.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
37
1
2
7
19 บทม.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
38
2
4
20 บทม.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
32
1
1
13
21 บทม.584 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
31
2
3
9
22 ปกก.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
8
34
1
1
4
13
23 ปกก.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
44
3
5
6
24 ปกก.583(โครงการ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
11
2
1
1
25 ภ.กต.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
13
11
2
23
26 ภ.กต.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
11
4
1
23
1
27 ภ.คพธ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13
9
2
16
28 ภ.คพธ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
15
11
2
11
29 ภ.ททบ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
9
17
9
1
19
30 ภ.ททบ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
6
17
9
2
20
31 ภ.ททบ.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
8
20
12
2
13
32 ภ.นศบ.58 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
10
15
36
1
33 ภ.บช.58 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7
19
3
21
34 ภ.บทม.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5
12
32
3
16
35 ภ.บทม.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
19
28
18
36 ภ.บทม.583 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
11
31
4
18
37 ภ.บทม.584(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
13
25
9