เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 51 0 0
2562 44 0 0
2561 28 0 0
2560 37 0 0
2559 32 6 19
2558 24 9 38
2557 35 6 17

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 33 15 20 24 9 101
กศ.บป. 17 13 0 0 0 30
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 24 2562 14 2561 19 2560 22 2559 12
พังงา 2563 2 2562 2 2561 3 2560 2 2559 8
กระบี่ 2563 4 2562 1 2561 3 2560 4 2559 2
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 2
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 3
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ราชบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 34 2562 19 2561 28 2560 37 2559 32

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 3 2560 8 2559 6
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 5 2562 2 2561 4 2560 2 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 3 2560 4 2559 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 2 2561 2 2560 2 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 - 2561 3 2560 - 2559 3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 4 2562 2 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 3 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนประชาบำรุง (จังหวัดพะเยา) พะเยา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 34 2562 19 2561 28 2560 37 2559 32