เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 80 0 0
2562 100 0 0
2561 114 0 0
2560 111 0 0
2559 78 30 38
2558 158 64 41
2557 135 70 52
2556 160 70 44
2555 154 46 30

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 51 44 37 25 3 160
กศ.บป. 27 19 22 13 0 81
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 23 2562 24 2561 26 2560 22 2559 44
พังงา 2563 9 2562 9 2561 16 2560 11 2559 8
กระบี่ 2563 7 2562 4 2561 4 2560 5 2559 5
ตรัง 2563 1 2562 7 2561 1 2560 8 2559 6
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 5 2561 2 2560 5 2559 4
2563 7 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 2 2562 2 2561 3 2560 1 2559 3
สงขลา 2563 2 2562 2 2561 - 2560 3 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 2 2561 3 2560 - 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
บุรีรัมย์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สิงห์บุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
แพร่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ฉะเชิงเทรา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
อำนาจเจริญ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สระบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำปาง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 54 2562 63 2561 59 2560 61 2559 78

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 9 2562 6 2561 7 2560 9 2559 12
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 1 2560 5 2559 10
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 2 2562 4 2561 3 2560 3 2559 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 2 2561 3 2560 1 2559 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 4 2560 - 2559 4
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 1 2561 4 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 1 2562 1 2561 3 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง (โรงเรียนสหตรังอาชีวะ) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพา สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโคราชพิทยาคม นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
จังหวัดพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 51 2562 63 2561 59 2560 61 2559 78