เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 267 0 0
2562 165 0 0
2559 23 18 78
2558 21 17 81
2557 37 27 73
2556 51 41 80
2555 20 15 75
2554 79 44 56
2553 63 42 67

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 236 130 0 0 0 366
กศ.บป. 15 0 0 0 0 15
ป.โท 11 0 0 0 0 11
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 120 2562 105 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 30 2562 20 2561 - 2560 - 2559 -
2563 25 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 19 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 11 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 6 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 5 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
สตูล 2563 4 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
แม่ฮ่องสอน 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำพูน 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 241 2562 165

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 30 2562 9 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 17 2562 20 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 21 2562 12 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 7 2562 12 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 9 2562 10 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 9 2562 9 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 7 2562 10 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 9 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 10 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 4 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 6 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 5 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 6 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 4 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาบังพิทยาคม ยะลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สิงห์บุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพลีลา - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นครปฐม 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (สงขลา) สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์(โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย) ศรีสะเกษ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 (ใช้รหัส 3580) เชียงใหม่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโคกครามพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางบัวทอง ปทุมธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 227 2562 165