เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
2
2
31
5
36
2 กต.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
3 คพธ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
1
20
3
9
4 คพธ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
4
15
2
9
5 ททบ.59(นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
7
1
5
6 ททบ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
2
18
3
9
7 ททบ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
10
2
20
2
8 ททบ.593 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
2
1
3
12
5
9
9 ททล.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
1
1
5
6
4
6
10 ธรร.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
5
26
1
6
11 ธรร.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
4
25
1
9
12 นศบ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
3
14
5
15
13 นศบ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
16
6
10
14 บช.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2
29
4
13
15 บช.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
3
35
5
4
16 บทม.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
1
5
36
2
4
17 บทม.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
1
6
32
7
18 บทม.593 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
3
20
2
9
19 บทม.594 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
5
33
3
8
20 บทม.595 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
4
23
16
21 ปกก.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
3
13
3
22
22 ปกก.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
10
18
2
15
23 ปกก.593(โครงการ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
24 ภ.กต.59 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
9
2
43
25 ภ.คพธ.59 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
28
8
1
14
1
26 ภ.ททบ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
28
23
2
24
27 ภ.ททบ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
31
1
24
1
18
28 ภ.ธรร.591 (3 ร.) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
10
1
2
2
29 ภ.นศบ.59 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
30 ภ.บช.59 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
21
14
1
2
15
31 ภ.บทม.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
32
1
1
1
1
1
17
32 ภ.บทม.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
31
10
1
1
10
1
1
33 ภ.บทม.593 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
30
6
3
17
34 ภ.บทม.594(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
1
10
1
7