เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 131 0 0
2562 164 0 0
2561 121 0 0
2560 169 0 0
2559 298 51 17
2558 321 110 34
2557 314 98 31
2556 274 86 31
2555 260 74 28
2554 250 86 34
2553 224 94 42

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 91 96 41 82 40 350
กศ.บป. 34 45 39 42 59 219
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 35 2562 39 2561 24 2560 45 2559 60
พังงา 2563 14 2562 11 2561 11 2560 9 2559 14
ตรัง 2563 9 2562 10 2561 6 2560 13 2559 20
กระบี่ 2563 10 2562 10 2561 1 2560 14 2559 18
นครศรีธรรมราช 2563 4 2562 6 2561 1 2560 8 2559 7
สุราษฎร์ธานี 2563 6 2562 2 2561 - 2560 6 2559 3
2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
พัทลุง 2563 3 2562 4 2561 - 2560 1 2559 5
สงขลา 2563 4 2562 1 2561 - 2560 - 2559 4
ระนอง 2563 3 2562 3 2561 - 2560 1 2559 3
สตูล 2563 2 2562 2 2561 - 2560 4 2559 2
- 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 1 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
ยะลา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 1
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศรีสะเกษ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรปราการ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
มหาสารคาม 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุโขทัย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สุพรรณบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สระแก้ว 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กำแพงเพชร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สิงห์บุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พิจิตร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บุรีรัมย์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
พระนครศรีอยุธยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยนาท 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กาญจนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครปฐม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
จันทบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 98 2562 101 2561 46 2560 103 2559 146

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 13 2562 5 2561 9 2560 5 2559 6
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 8 2562 9 2561 3 2560 4 2559 10
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 4 2562 3 2561 6 2560 3 2559 6
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 2 2560 3 2559 8
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 6 2562 4 2561 2 2560 3 2559 4
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 1 2560 7 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 9 2559 6
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 3 2561 - 2560 4 2559 4
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 3 2561 1 2560 - 2559 3
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 1 2560 6 2559 2
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 3 2561 - 2560 - 2559 5
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 7
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 4 2559 4
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 1 2559 5
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 2 2562 3 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 2
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 1 2562 2 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) สงขลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปัญญาวุธ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
(ยกเลิก)โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกีญามุดดีน สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพลวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านเขานาใน สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปัญญาทิพย์ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กาญจนบุรี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรืยนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าชัยวิทยา สุโขทัย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระทองคำวิทยา นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดอนโมงเทคโนโลยีพณิชยการ ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ศรีสะเกษ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านทับวัง ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 94 2562 101 2561 46 2560 103 2559 146