เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 75 0 0
2562 108 0 0
2561 88 0 0
2560 101 0 0
2559 124 36 29
2558 187 69 37
2557 179 54 30
2556 298 154 52
2555 268 121 45
2554 299 120 40
2553 220 95 43

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 46 41 20 21 7 135
กศ.บป. 29 42 27 26 28 152
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 12 2562 24 2561 18 2560 26 2559 16
พังงา 2563 9 2562 11 2561 4 2560 6 2559 15
กระบี่ 2563 8 2562 8 2561 4 2560 6 2559 8
ตรัง 2563 3 2562 4 2561 3 2560 7 2559 11
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 2 2561 1 2560 1 2559 1
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 7
ระนอง 2563 2 2562 1 2561 3 2560 3 2559 5
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 2
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
ปัตตานี 2563 2 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พิษณุโลก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำปาง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 46 2562 53 2561 36 2560 57 2559 72

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 1 2560 6 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 3 2562 1 2561 - 2560 4 2559 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 6 2561 1 2560 1 2559 3
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 6 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 3 2560 - 2559 3
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 5
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 1 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 1 2562 1 2561 3 2560 - 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 3 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสันติวิทยา เชียงราย 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสายบุรี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าพะยอม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรอมาเนีย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 43 2562 53 2561 36 2560 57 2559 72