เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ อาจารย์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 67 57 10
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 246 224 22
ลูกจ้างชั่วคราว 15 2 13
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 66 63 3
รวม 396 348 48

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 67 0 2 53 12 0
2 พนักงานราชการ 2 2 0 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 246 50 158 33 5 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 15 1 8 3 2 1
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 66 36 19 6 5 0
  รวม 396 89 187 95 24 1