เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ อาจารย์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 69 57 12
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 251 228 23
ลูกจ้างชั่วคราว 17 2 15
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 50 48 2
รวม 389 337 52

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 69 0 2 54 13 0
2 พนักงานราชการ 2 2 0 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 251 54 161 31 5 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 17 3 8 3 2 1
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 50 23 18 4 5 0
  รวม 389 82 189 92 25 1