เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ อาจารย์ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 68 54 14
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 263 239 24
ลูกจ้างชั่วคราว 16 2 14
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 53 52 1
รวม 402 349 53

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ อาจารย์ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 68 0 2 58 8 0
2 พนักงานราชการ 2 2 0 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 263 54 169 35 5 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 16 2 9 3 2 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 53 38 7 4 4 0
  รวม 402 96 187 100 19 0