เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ บุคลากร ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 10 10 0
ลูกจ้างประจำ 5 5 0
พนักงานราชการ 34 34 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 101 100 1
ลูกจ้างชั่วคราว 52 35 17
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 77 76 1
รวม 279 260 19

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 10 0 1 6 3 0
2 ลูกจ้างประจำ 5 0 1 3 1 0
3 พนักงานราชการ 34 18 11 3 2 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 101 33 56 9 2 1
5 ลูกจ้างชั่วคราว 52 11 16 17 8 0
6 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 77 52 21 3 1 0
  รวม 279 114 106 41 17 1