เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ บุคลากร ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 9 9 0
ลูกจ้างประจำ 5 5 0
พนักงานราชการ 34 34 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 98 98 0
ลูกจ้างชั่วคราว 59 45 14
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 75 74 1
รวม 280 265 15

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 9 0 1 6 2 0
2 ลูกจ้างประจำ 5 0 1 3 1 0
3 พนักงานราชการ 34 18 11 3 2 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 98 32 55 9 2 0
5 ลูกจ้างชั่วคราว 59 19 17 17 6 0
6 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 75 51 20 3 1 0
  รวม 280 120 105 41 14 0