เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ บุคลากร ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 10 10 0
ลูกจ้างประจำ 5 5 0
พนักงานราชการ 33 33 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 100 100 0
ลูกจ้างชั่วคราว 51 34 17
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 72 71 1
รวม 271 253 18

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ บุคลากร ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 10 0 1 6 3 0
2 ลูกจ้างประจำ 5 0 1 3 1 0
3 พนักงานราชการ 33 17 11 3 2 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 100 31 58 9 2 0
5 ลูกจ้างชั่วคราว 51 10 16 17 8 0
6 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 72 48 20 3 1 0
  รวม 271 106 107 41 17 0