เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 52 0 0
2562 114 0 0
2561 101 0 0
2560 162 0 0
2559 153 31 20
2558 170 56 33
2557 224 98 44
2556 233 112 48
2555 196 95 48
2554 200 90 45
2553 177 105 59

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 26 17 11 42 3 99
กศ.บป. 26 47 32 29 15 149
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 7 2562 10 2561 9 2560 36 2559 36
พังงา 2563 3 2562 9 2561 3 2560 17 2559 8
ตรัง 2563 2 2562 3 2561 - 2560 9 2559 19
กระบี่ 2563 4 2562 2 2561 2 2560 7 2559 4
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 2 2561 - 2560 8 2559 3
2563 5 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 6 2559 1
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 1 2559 1
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 3
ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
- 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บุรีรัมย์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาสารคาม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระแก้ว 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พระนครศรีอยุธยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
แพร่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อำนาจเจริญ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
อ่างทอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ลำปาง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 26 2562 30 2561 19 2560 93 2559 84

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 8 2561 1 2560 7 2559 8
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 2 2560 4 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 5 2559 1
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 2 2559 5
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 3
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 4 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีวารินทร์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ลำพูน 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน(โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามตรัง(โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสยาม) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ(โรงเรียนแสงประทีปวิทยา) สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 23 2562 30 2561 19 2560 93 2559 84