เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 189 0 0
2562 261 0 0
2561 253 0 0
2560 258 0 0
2559 464 149 32
2558 452 254 56
2557 527 254 48
2556 686 331 48
2555 630 314 50
2554 537 293 55
2553 502 259 52

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 125 102 106 93 38 464
กศ.บป. 63 100 73 71 112 419
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 43 2562 36 2561 57 2560 41 2559 94
ตรัง 2563 6 2562 18 2561 7 2560 20 2559 46
พังงา 2563 36 2562 17 2561 34 2560 36 2559 39
กระบี่ 2563 16 2562 22 2561 15 2560 23 2559 43
นครศรีธรรมราช 2563 7 2562 6 2561 1 2560 5 2559 8
พัทลุง 2563 2 2562 4 2561 1 2560 2 2559 6
ระนอง 2563 3 2562 4 2561 1 2560 2 2559 5
สงขลา 2563 2 2562 2 2561 - 2560 1 2559 2
สตูล 2563 1 2562 2 2561 2 2560 7 2559 4
2563 6 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 1 2561 - 2560 1 2559 3
- 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
ปัตตานี 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สกลนคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พิจิตร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พิษณุโลก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
น่าน 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยนาท 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาสารคาม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุพรรณบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อำนาจเจริญ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กาญจนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศรีสะเกษ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 126 2562 114 2561 122 2560 143 2559 261

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 9 2562 6 2561 9 2560 3 2559 23
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 11 2562 2 2561 15 2560 3 2559 7
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 9 2561 11 2560 3 2559 6
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 5 2562 3 2561 3 2560 3 2559 13
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 3 2562 3 2561 5 2560 1 2559 11
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 3 2561 3 2560 6 2559 5
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 3 2561 3 2560 7 2559 6
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 4 2562 7 2561 2 2560 5 2559 1
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 7 2562 1 2561 2 2560 4 2559 2
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 3 2561 - 2560 4 2559 8
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 4 2561 1 2560 7 2559 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 8 2559 4
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 5 2559 6
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 5 2560 5 2559 3
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 4 2562 - 2561 4 2560 4 2559 2
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 4 2560 2 2559 5
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 2 2561 - 2560 1 2559 5
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 5 2561 2 2560 2 2559 2
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 7
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 6
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 3 2559 4
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 5 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 5
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 2 2562 1 2561 1 2560 2 2559 3
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 2 2562 1 2561 2 2560 2 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 2 2562 1 2561 1 2560 - 2559 4
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 5 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 4
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 4 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 1 2562 2 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 3 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 4
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 4
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 2
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม นครราชสีมา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้(เอสแบค) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง - 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามวิทยาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
(ไม่ใช้)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก)โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรียะลา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาแห้ววิทยา เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามตรัง(โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสยาม) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโคกครามพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
จังหวัดพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 126 2562 114 2561 122 2560 143 2559 261