เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

บัญชีบัณฑิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 32 0 0
2562 140 0 0
2561 126 0 0
2560 168 0 0
2559 151 65 43
2558 127 73 57
2557 139 75 54
2556 150 76 51
2555 142 82 58
2554 98 63 64

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 22 67 57 92 2 240
กศ.บป. 12 40 23 23 21 119
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 8 2562 27 2561 26 2560 19 2559 26
กระบี่ 2563 3 2562 16 2561 11 2560 27 2559 13
พังงา 2563 6 2562 15 2561 8 2560 19 2559 21
ตรัง 2563 - 2562 5 2561 9 2560 21 2559 16
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 3 2561 3 2560 12 2559 3
ระนอง 2563 3 2562 8 2561 6 2560 - 2559 4
สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 7 2559 5
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 2 2560 5 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 3 2559 3
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 5 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
หนองบัวลำภู 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศรีสะเกษ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ลำปาง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ระยอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยนาท 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาสารคาม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครนายก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พิจิตร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กำแพงเพชร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สระแก้ว 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุรินทร์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
จันทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
อำนาจเจริญ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุโขทัย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บึงกาฬ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 22 2562 77 2561 68 2560 128 2559 98

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 10 2561 5 2560 4 2559 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 6 2561 3 2560 1 2559 3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 4 2561 2 2560 1 2559 3
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 2 2561 1 2560 6 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 4 2560 4 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 2 2560 5 2559 1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 4
โรงเรียนเกาะยาววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 3
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 4
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 3 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 2 2559 1
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 4 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 2
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 1
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง (โรงเรียนสหตรังอาชีวะ) ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่ (โรงเรียนกระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ) กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนโดนวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ(โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ) พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านบึง"มณูญวิทยาคาร" ชลบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 22 2562 77 2561 68 2560 128 2559 98