เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 32 0 0
2562 94 0 0
2561 98 0 0
2560 138 0 0
2559 109 51 47
2558 42 21 50
2557 79 56 71
2556 89 46 52
2555 90 58 64
2554 110 56 51
2553 15 7 47

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 31 83 83 65 17 279
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 14 2562 46 2561 55 2560 31 2559 35
ตรัง 2563 5 2562 20 2561 12 2560 21 2559 22
พังงา 2563 2 2562 10 2561 7 2560 7 2559 5
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 3 2561 4 2560 9 2559 5
กระบี่ 2563 - 2562 4 2561 11 2560 5 2559 2
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 5 2559 7
ระนอง 2563 1 2562 5 2561 2 2560 - 2559 3
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 3 2559 2
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 2
นราธิวาส 2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 3
สตูล 2563 1 2562 - 2561 3 2560 - 2559 2
ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศรีสะเกษ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
บึงกาฬ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อ่างทอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
น่าน 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ฉะเชิงเทรา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 32 2562 94 2561 98 2560 91 2559 94

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 10 2561 6 2560 6 2559 3
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 3 2562 3 2561 7 2560 3 2559 10
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 3 2561 7 2560 7 2559 5
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 8 2561 5 2560 3 2559 7
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 7 2561 3 2560 4 2559 3
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 1 2561 1 2560 7 2559 7
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 4 2560 5 2559 2
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 4 2561 6 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 6
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 5 2561 5 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 1 2561 2 2560 4 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 4 2560 3 2559 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 2 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 3 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 1 2562 2 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 2 2562 2 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 4 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 4 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่(โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ลพบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ไม่ใช้)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา(โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเสรีศึกษา เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 31 2562 94 2561 98 2560 91 2559 94