เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
36
1
1
1
13
2 กต.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
34
5
18
3 กต.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
3
14
4 คพธ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
22
5
18
5 คพธ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
13
4
23
6 ต.คพธ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7 ททบ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
6
23
4
5
8 ททบ.571(นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
9 ททบ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
9
16
2
2
9
10 ททบ.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
4
27
1
7
11 ททล.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
1
6
4
1
18
12 ธกบ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
5
2
13 ธปน.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
6
1
6
14 ธรร.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
36
1
1
15 นศบ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
26
2
6
7
16 นศบ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
27
2
6
2
17 บช.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
29
2
1
1
12
18 บช.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
33
1
13
19 บทม.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
41
1
9
20 บทม.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
34
4
12
21 บทม.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
26
2
19
22 บทม.574 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
28
2
25
23 ปกก.57(โครงการ AEC) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ Executive B.B.A for AEC)
5
6
1
24 ปกก.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
25
4
8
25 ปกก.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
26
2
6
26 ปกก.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
28
3
9
27 ปกก.574(โครงการ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
4
28 ภ.กต.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
12
1
20
29 ภ.กต.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
16
20
30 ภ.คพธ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
17
3
2
19
31 ภ.คพธ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
7
16
3
13
32 ภ.ททบ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
16
7
4
1
21
33 ภ.ททบ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
8
10
2
23
34 ภ.ททบ.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
11
12
21
35 ภ.ททบ.574 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
4
19
3
1
18
36 ภ.ธรร.571 ( 3 ร. ) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
4
12
20
1
37 ภ.นศบ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
17
11
38 ภ.บช.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9
13
1
18
39 ภ.บทม.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
19
29
1
40 ภ.บทม.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
17
19
18
41 ภ.บทม.573 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
8
30
15
42 ภ.บทม.574 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
13
21
15
43 ภ.บทม.575(ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
6
1
14
44 ภ.บทม.576(กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5
30
14