เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กต.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
2 คพธ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
46
3 ททบ.63(อังกฤษ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4 ททบ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
48
5 ททบ.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
47
2
6 ททล.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
1
7 ธรร.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
8 นศบ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
1
9 นศบ.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
10 บช.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
11 บทม.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
12 บทม.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
13 บทม.633 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
14 บธ.631 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
15 บธ.632 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
16 บธ.633 ปกก ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
1
17 บธ.634 นวัตกรรมฯ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
18 บธ.635 การบิน ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
19 บธ.636 การบิน ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
20 บธ.637 การบิน ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
21 ภ.กต.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
22 ภ.คพธ.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
29
23 ภ.ททบ.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
33
24 ภ.ททล.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
25 ภ.นศบ.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
26 ภ.บช.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
27 ภ.บทม.63 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
63
28 ภ.บธ.63(ปกก) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15