เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 482 10.67
ครุศาสตร์ 629 13.92
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,249 27.64
วิทยาการจัดการ 1,874 41.47
เทคโนโลยีการเกษตร 147 3.25
บัณฑิตศึกษา 138 3.05

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 7,045 95.19
ภาคกลาง 184 2.49
ภาคเหนือ 50 0.68
ภาคตะวันออก 10 0.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 1.51