เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 300 0 0
2562 237 0 0
2561 185 0 0
2560 328 0 0
2559 321 168 52
2558 436 244 56
2557 463 234 51
2556 354 177 50
2555 537 245 46
2554 711 381 54
2553 711 381 54

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม