เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 141 0 0
2562 237 0 0
2561 185 0 0
2560 328 0 0
2559 321 0 0
2558 436 234 54
2557 463 232 50
2556 354 175 49
2555 537 243 45
2554 711 381 54
2553 711 381 54

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม