เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 684 0 0
2562 750 0 0
2561 762 0 0
2560 856 0 0
2559 1,096 348 32
2558 1,113 495 44
2557 1,248 470 38
2556 1,401 593 42
2555 1,418 607 43
2554 1,223 584 48
2553 1,051 460 44

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม