เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 246 0 0
2562 746 0 0
2561 761 0 0
2560 855 0 0
2559 1,096 1 0
2558 1,113 485 44
2557 1,248 463 37
2556 1,401 589 42
2555 1,418 605 43
2554 1,223 583 48
2553 1,051 460 44

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม