เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ ครุศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 224 0 0
2562 421 0 0
2561 495 0 0
2560 357 0 0
2559 451 98 22
2558 359 0 0
2557 629 473 75
2556 675 504 75
2555 733 538 73
2554 784 552 70
2553 838 542 65

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม