เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ ครุศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 437 0 0
2562 422 0 0
2561 495 115 23
2560 357 0 0
2559 451 98 22
2558 359 267 74
2557 629 485 77
2556 675 508 75
2555 733 539 74
2554 784 556 71
2553 838 542 65

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม