เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 47 0 0
2562 40 0 0
2561 60 0 0
2560 108 0 0
2559 59 8 14
2558 163 75 46
2557 143 54 38
2556 112 47 42
2555 140 46 33
2554 98 38 39
2553 63 25 40

ข้อมูลนักศึกษาแยกสาขาวิชา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกภูมิลำเนา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกเพศ

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามวุฒิเดิม