เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 546 10.52
ครุศาสตร์ 769 14.82
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,494 28.80
วิทยาการจัดการ 1,986 38.28
เทคโนโลยีการเกษตร 140 2.70
บัณฑิตศึกษา 253 4.88

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 8,534 97.16
ภาคกลาง 90 1.02
ภาคเหนือ 54 0.61
ภาคตะวันออก 11 0.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94 1.07