เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
ไม่ระบุ 3 0.06
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 772 16.61
ครุศาสตร์ 851 18.31
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,188 25.56
วิทยาการจัดการ 1,528 32.88
เทคโนโลยีการเกษตร 63 1.36
บัณฑิตศึกษา 242 5.21

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 7,081 98.32
ภาคกลาง 39 0.54
ภาคเหนือ 30 0.42
ภาคตะวันออก 6 0.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 0.64