เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 321 12.94
ครุศาสตร์ 439 17.69
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 719 28.98
วิทยาการจัดการ 949 38.25
เทคโนโลยีการเกษตร 53 2.14

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 4,414 97.25
ภาคกลาง 44 0.97
ภาคเหนือ 30 0.66
ภาคตะวันออก 7 0.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 0.97