เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 น.ส.กาญจนา เอียดนิมิตร
2 นางเกษร เหมือนเผ่า
3 นายขจร ปฏิพัทธ์พิทักษ์
4 นายคมกฤช ดำชุม (โควิด)
5 น.ส.จันทรนาพร เนื้ออ่อน
6 นายจันทรศิริ มันศิริ
7 นายจำนูญ นวลศรี
8 น.ส.จิรวรรณ คงสุข
9 น.ส.จุลีกรณ์ จำนงค์
10 นายเฉลิมพล พงศ์ติวัฒนากุล (โควิด)
11 น.ส.ชนนิกานต์ ผาสุข
12 นายชยากร สิทธิโชค
13 นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติพนังกุล (โควิด)
14 นายณัฐวุฒิ ทองคำ
15 น.ส.ทิวา คงกำไร
16 นายธงไท อินทผลา
17 นายธนพัต แก้วมุนีโชค
18 น.ส.ธันยมัย รอยสุวรรณ์
19 นายนราธิป จันทสะโร
20 นายนัตวุติ อุตราช
21 นายนิทัศน์ สิทธิการ
22 น.ส.บุบผา ขูทะ
23 นายบุรินทร์ ไทยมิตรชอบ
24 นายประดิษฐ ตะหมัง
25 น.ส.ปรารถนา ขาวเผือก
26 น.ส.ปิติพร ชะนะ
27 น.ส.พรพรรณ ไชยเจริญ
28 นายพีระ พีระเมธา
29 นายไพศาล ผดุงพันธ์ (โควิด)
30 นายภูมิพันธ์ ดวงสุวรรณ