เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 น.ส.ปรารถนา ขาวเผือก
32 น.ส.ปิติพร ชะนะ
33 นางปุณยนุช มีชัย
34 น.ส.พรพรรณ ไชยเจริญ
35 นายพิน สงคราม
36 นายพีระ พีระเมธา
37 นายไพศาล ผดุงพันธ์ (โควิด)
38 นายภราดร สงคราม
39 นายภูมิพันธ์ ดวงสุวรรณ
40 น.ส.ยนต์ สุมะหิงพันธ์
41 น.ส.เลิศลักษณ์ บุตรเผียน
42 น.ส.วรางคณา ณรงค์ราช
43 นายวานุติ อ๋องสกุล
44 นางวิภารัตน์ งานแข็ง
45 นายสมควร ศรีรักษ์
46 นายสานิตย์ ชิขุนทด
47 นายสำรวล อักษรกูล
48 นายสิงหา พนมรักษ์
49 น.ส.สุทธิวรรณ อินทองมาก
50 นายสุรินทร์ สุขฤกษ์
51 นายสุวินัย นวลศรี
52 น.ส.สุวิมล ตันสกุล
53 นายเสกสรรค์ ผลัดสุวรรณ
54 นางหรูใฉด้า เสล่ราษฎร์
55 นายอดิศร ชุติมาชีวิน
56 นายอัสรี ดิมานิ๊
57 นายอาคะเนย์ สุขลี่
58 นายอาซมิง มูหามะสาเร๊ะ
59 น.ส.อารีย์ รอยสุวรรณ์