เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท ข้าราชการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
2 รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม
3 อ.ครรชิต สุวภาคย์รังสี
4 อ.จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์
5 ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ
6 อ.จุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์
7 อ.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ
8 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ บุญศรี
9 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
10 ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี
11 ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
12 ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
13 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง
14 อ.ธำรงค์ บริเวธานันท์
15 ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง
16 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง
17 อ.นพศักดิ์ นาคเสนา
18 ผศ.นิติญา สังขนันท์
19 รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ
20 ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์
21 อ.ปนัดดา ทรัพย์สมาน
22 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
23 ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า
24 ผศ.พรทิพย์ งานสกุล
25 อ.พรพักตรา ไชยเศรษฐ
26 อ.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ
27 ผศ.พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
28 ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร
29 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
30 อ.มานพ ชาชิโย