เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม อาจารย์

ประเภท ข้าราชการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล
32 อ.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
33 ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร
34 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา
35 อ.มานพ ชาชิโย
36 อ.ยุติกร คำแก้ว
37 อ.รังสรรค์ พลสมัคร
38 ผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด
39 ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
40 ผศ.วนิดา หาญเจริญ
41 อ.วรเชษฐ จันทร์สระ
42 ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
43 ผศ.วาสนา ชาชิโย
44 อ.วิญญู วีรยางกูร
45 ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
46 ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว
47 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
48 อ.ศุภวุฒิ ศิริเกษ
49 อ.สมใจ จิตคำนึงสุข
50 ผศ.ดร.สัณหพัฒน์ อรุณธารี
51 ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
52 รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
53 รศ.ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์
54 ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ
55 อ.สุเทพ มุงคุณ
56 อ.สุรศักดิ์ ทศกาญจน์
57 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค
58 ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ (งบแผ่นดิน)
59 ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์
60 ผศ.ดร.โสภา ชูเพ็ง