เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 22 17 5
ลูกจ้างประจำ 1 1 0
พนักงานราชการ 2 2 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 58 57 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 14 14 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 22 0 1 18 3 0
2 ลูกจ้างประจำ 1 0 1 0 0 0
3 พนักงานราชการ 2 1 1 0 0 0
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 58 11 41 6 0 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 14 6 7 1 0 0
  รวม 97 18 51 25 3 0