เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 อ.จันทนา แสงแก้ว
2 อ.จารุวรรณ พรหมเงิน
3 อ.จิตติพงศ์ สังข์ทอง
4 อ.จิราพร ขวัญมุณี
5 อ.ชนาธินาถ ไชยภู
6 ผศ.ดร.ชาลินี ถังมณี
7 อ.ชุติมา ช้างพุ่ม
8 อ.ฐิตติมา ธัญญานิติ
9 อ.ณวรา นราราษฎร์
10 อ.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
11 อ.ณัฐาภร อนิสงค์
12 อ.ดิษฐพร แก้วมุนีโชค
13 อ.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
14 ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์
15 อ.ทิพย์มณฑา ผกาแก้ว
16 อ.ธนกฤษ จันทร์แสง
17 อ.ธวัชชัย จันทร์ทอง
18 อ.ธิดารัตน์ คำล้อม
19 น.ส.ธิราธร เกตุสัตบรรณ
20 นางนารีรัตน์ บรรจงการ
21 อ.นิศากร ตันติวิบูลชัย
22 อ.ป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุล
23 ผศ.ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน
24 อ.ประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
25 อ.ปรียานุช ทองภู่
26 อ.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์
27 อ.พฤทธิพงศ์ พุฒขาว
28 นายพหล รงค์กุล
29 อ.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
30 อ.ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา