เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2 ทม.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
3 ทอ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
4 นกย.631 วิชาเอก จกทท. ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
5 นกย.632 วิชาเอก ทภพ. ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6 นกย.633 วิชาเอก ทปอ. ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)