เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ENG 622 นักศึกษาต่างชาติ ปริญญาตรี 4 ปี
16
1
2 ค.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
1
1
3 ค.622(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
1
4 คมศ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
3
5 คศ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
1
6 ดศ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
2
2
7 ท.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
1
1
8 ป.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
3
9 ป.622(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
1
10 ปฐ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
1
2
11 พ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
1
12 พ.622 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
1
13 วท.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
1
1
14 วท.622(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
1
1
15 ส.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
25
1
2
16 อศ.621(4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
3
2