เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
1
1
4
2 คมศ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
30
2
2
3 คศ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
23
2
4
4 ดศ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
20
1
6
5
5 ท.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
2
1
6 ปฐ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
33
1
1
7 พ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
2
2
8 ภ.วค.591 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
25
9 ภ.วค.592 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
1
24
10 ภ.วค.593 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
1
24
11 ภ.วค.594 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
25
12 ว.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
26
1
1
4
13 ว.592 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
25
8
14 ส.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
3
15 อศ.591 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
1