เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
25
6
2 คมศ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
25
1
1
5
3 คศ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
27
2
4
4 ดศ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
7
22
1
2
6
5 ท.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
2
25
1
3
6 ปฐ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
28
1
2
7 พ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
5
16
1
5
8 พ.582 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
1
1
22
1
2
9 ว.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
23
1
3
10 ส.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
30
3
11 อศ.581 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
23
2
9