เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ภท.กบศ.573(ห้องเรียนภูเก็ต) ปริญญาโท
3
1
2 ภท.กบศ.574(ห้องเรียนกระบี่) ปริญญาโท
7
9
3 ภท.เคมี 571(ภาคปกติ) ปริญญาโท
1
1
4 ภท.บกศ.571(ห้องภูเก็ต) ปริญญาโท
6
6
2
5 ภท.บกศ.572(ห้องกระบี่) ปริญญาโท
5
17
1
6 ภท.บธ. 571 ปริญญาโท
4
23
6
7 ภท.บธ.572 ปริญญาโท
4
8 ภท.รปศ.571 ปริญญาโท
8
9 ภท.รปศ.572 ปริญญาโท
17
1
10 ภอ.รปศ.57 ปริญญาเอก
4
1