เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
21
3
16
2 จพส.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
13
1
3 พส.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
5
3
12
1
18
4 วทกอ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
8
5
15