เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.พฒ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.รปศ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 จสส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
18
5
14
4 ต.ทสส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5 ต.พฒ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6 ต.รปศ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7 ทสส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
22
8
11
8 นต.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
12
6
33
9 นต.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
12
6
1
30
10 นต.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
8
6
35
11 นวอ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
11
3
13
10
12 นวอ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
9
15
1
4
12
13 พฒ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
18
2
1
36
14 พฒ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
21
11
16
15 ภ.นต.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
2
11
1
10
16 ภ.นวอ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
2
11
13
1
27
17 ภ.พฒ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
3
21
1
33
2
18 ภ.พฒ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
8
26
2
22
19 ภ.รปศ.56(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
23
40
22
1
20 ภ.รปศ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
19
24
2
33
21 ภ.รปศ.561(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
12
43
18
1
22 ภ.รปศ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
13
31
1
27
23 ภ.รปศ.562(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
42
14
24 รปศ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
31
5
4
25 รปศ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
35
3
4
26 รปศ.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
37
1
9
27 ศก.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
4
8
2
1
23
28 ศปส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
6
7
6
29 สทศ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
3
25
5
13
30 อ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
32
9
31 อ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
29
5
10