เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คศ.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
39
2
2
2 คศ.542 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
36
4
5
3 คศ.543 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
37
1
4
4 ดศ.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
8
17
5
20
5 ดศ.542 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
5
18
5
24
6 ท.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
73
8
7 ธศ.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
28
3
10
1
8 ปฐ.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
55
1
10
9 พ.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
8
36
1
11
10 พ.542 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
7
30
15
11 ภ.วค.541 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
12 ว.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
49
2
3
13 ว.542 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
47
2
10
14 ส.541 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
46
3
4
4
15 ส.542 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
5
45
3
1
7
1