เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.พฒ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
20
1
10
7
2 ก.พฒ.53(ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
3 ก.พฒ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4 ก.รปบ.531 ปริญญาตรี 3 ปี (รปบ.)
3
7
5 ก.รปศ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
2
22
6
1
6 จสส.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
4
8
1
7 ต.นต.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8 ต.พฒ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
24
1
16
18
9 ต.พฒ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
3
10 ต.พฒ.532(ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
11 ทนอ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
9
15
12 ทนอ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
7
1
15
1
13 ทสส.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
14
6
3
14 นต.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
1
23
1
15 พฒ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
3
18
4
16 พฒ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
4
23
2
17 ภ.ทนอ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7
1
25
3
18 ภ.นต.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
2
12
8
1
19 ภ.นต.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6
4
20 ภ.พฒ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
4
27
19
21 ภ.รปศ.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
34
36
9
1
22 ภ.ศก.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
23 รปศ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
4
7
6
24 รปศ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
2
10
2
25 ศก.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
3
20
7
26 ศปส.53 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
1
8
3
27 สทศ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
12
34
1
28 อ.531 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
5
13
5
29 อ.532 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
25
9
1
15
2