เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ปัตตานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 10 2562 7 2561 14
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 5 2562 1 2561 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 6 2562 7 2561 7
วิทยาการจัดการ 2563 8 2562 7 2561 2
ยอดรวมทั้งหมด 2563 29 2562 22 2561 27

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ปัตตานี ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 2563 9 2562 2 2561 9
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 2563 4 2562 2 2561 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) 2563 1 2562 2 2561 2
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 2563 1 2562 3 2561 1
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 2563 1 2562 3 2561 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2563 2 2562 1 2561 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" 2563 3 2562 - 2561 -
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 2563 - 2562 - 2561 3
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนนิติอิสลาม 2563 - 2562 2 2561 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 2563 1 2562 - 2561 1
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา 2563 - 2562 1 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนรัศมีสถาปนา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนบำรุงอิสลาม 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 29 2562 22 2561 27

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :