เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด ตรัง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 8 2562 5 2561 2
ครุศาสตร์ 2563 68 2562 59 2561 74
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 85 2562 71 2561 42
ไม่ระบุ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 28 2562 15 2561 12
วิทยาการจัดการ 2563 46 2562 60 2561 30
ยอดรวมทั้งหมด 2563 235 2562 210 2561 160

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด ตรัง ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนห้วยยอด 2563 34 2562 18 2561 13
โรงเรียนกันตังพิทยากร 2563 19 2562 28 2561 14
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2563 24 2562 14 2561 12
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 2563 10 2562 10 2561 19
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 2563 17 2562 16 2561 9
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 2563 13 2562 10 2561 6
โรงเรียนสภาราชินี 2 2563 8 2562 7 2561 9
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 2563 8 2562 9 2561 7
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 2563 12 2562 11 2561 4
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 2563 10 2562 9 2561 4
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2563 15 2562 5 2561 4
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 2563 2 2562 11 2561 1
โรงเรียนวังวิเศษ 2563 1 2562 9 2561 9
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 2563 7 2562 10 2561 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 2563 6 2562 4 2561 6
โรงเรียนคันธพิทยาคาร 2563 2 2562 7 2561 6
โรงเรียนตรังวิทยา 2563 3 2562 2 2561 1
โรงเรียนสามัคคีศึกษา 2563 4 2562 3 2561 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 2563 1 2562 2 2561 4
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 2563 1 2562 4 2561 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 2563 3 2562 1 2561 2
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 2563 5 2562 2 2561 1
โรงเรียนน้ำผุด 2563 1 2562 1 2561 4
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 2563 2 2562 1 2561 2
โรงเรียนรัษฎา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 2563 1 2562 3 2561 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 2563 1 2562 3 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 2563 2 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 2563 2 2562 1 2561 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 -
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 3
โรงเรียนเมืองถลาง 2563 1 2562 2 2561 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ 2563 1 2562 - 2561 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง (โรงเรียนสหตรังอาชีวะ) 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 2563 1 2562 1 2561 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนปัญญาวิทย์ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 2563 1 2562 - 2561 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2
โรงเรียนเมืองกระบี่ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 2563 1 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง 2563 1 2562 - 2561 -
- 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 2563 - 2562 1 2561 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563 - 2562 1 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนหนองโพวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา(โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ) 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา 2563 - 2562 - 2561 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง 2563 - 2562 - 2561 1
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 2563 - 2562 - 2561 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 2563 - 2562 - 2561 1
โรงเรียนสตูลวิทยา 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 235 2562 210 2561 160

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :