เมนูหลัก


รายงานจำนวนนศ.ตามคณะของจังหวัด สระแก้ว ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อคณะ ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
ครุศาสตร์ 2563 - 2562 1 2561 -
เทคโนโลยีการเกษตร 2563 - 2562 - 2561 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563 1 2562 - 2561 -
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 - 2562 - 2561 -
วิทยาการจัดการ 2563 - 2562 - 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 1

รายงานจำนวนนศ.ตามโรงเรียนของจังหวัด สระแก้ว ย้อนหลัง 3 ปี

ชื่อโรงเรียน ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ.
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 2563 1 2562 - 2561 -
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 2563 - 2562 1 2561 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 1 2562 1

เลือกรายละเอียด

ปี :
จำนวนปีย้อนหลัง :