เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2562 7 0 0
2561 12 0 0
2560 20 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 3 11 13 0 27
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
พังงา 2563 - 2562 2 2561 2 2560 5 2559 -
ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 2 2560 3 2559 -
สตูล 2563 - 2562 1 2561 2 2560 2 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 -
ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 3 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 7 2561 12

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 7 2561 12