เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 12 0 0
2562 16 0 0
2561 18 0 0
2560 26 0 0
2559 37 11 30
2558 29 17 59
2557 47 19 40
2556 30 11 37
2555 25 11 44
2554 30 13 43
2553 20 8 40

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 12 15 13 15 0 55
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 2 2562 4 2561 7 2560 6 2559 11
กระบี่ 2563 2 2562 2 2561 3 2560 8 2559 8
พังงา 2563 2 2562 5 2561 5 2560 3 2559 7
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 1 2561 2 2560 1 2559 6
ตรัง 2563 2 2562 3 2561 - 2560 4 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
หนองบัวลำภู 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 12 2562 16 2561 18 2560 26 2559 37

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 3 2560 - 2559 3
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 5 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านทับวัง ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุถัมภ์ฯ - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 12 2562 16 2561 18 2560 26 2559 37