เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 11 0 0
2562 7 0 0
2561 11 0 0
2560 23 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 11 7 10 16 0 44
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 3 2562 - 2561 4 2560 2 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 6 2559 -
ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
พังงา 2563 - 2562 2 2561 1 2560 2 2559 -
กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
ชุมพร 2563 1 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยโสธร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 7 2561 11 2560 23

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอิบตีดาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาบังพิทยาคม ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 11 2562 7 2561 11 2560 23