เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 86 0 0
2562 77 0 0
2561 54 0 0
2560 55 0 0
2559 89 42 47
2558 80 37 46
2557 66 29 44
2556 41 18 44
2555 39 23 59
2554 36 23 64
2553 31 18 58

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 86 57 44 34 6 227
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 39 2562 41 2561 27 2560 29 2559 43
ตรัง 2563 14 2562 5 2561 4 2560 4 2559 12
พังงา 2563 8 2562 12 2561 8 2560 7 2559 4
กระบี่ 2563 8 2562 7 2561 1 2560 4 2559 8
นครศรีธรรมราช 2563 5 2562 - 2561 2 2560 2 2559 5
สตูล 2563 4 2562 3 2561 1 2560 1 2559 1
ระนอง 2563 1 2562 2 2561 1 2560 1 2559 2
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 3 2561 2 2560 1 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 1 2561 2 2560 1 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 2
เลย 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
นราธิวาส 2563 2 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 1
พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ชลบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
สุพรรณบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 86 2562 77 2561 54 2560 55 2559 89

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 7 2562 3 2561 6 2560 4 2559 8
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 6 2562 7 2561 6 2560 1 2559 5
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 4 2560 5 2559 6
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 4 2561 1 2560 3 2559 7
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 9 2561 - 2560 4 2559 3
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 5 2562 1 2561 3 2560 4 2559 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 3 2561 3 2560 4 2559 1
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 1 2562 3 2561 1 2560 5 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 2 2560 1 2559 3
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 4 2562 1 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 2 2562 3 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 2 2562 2 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 1 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 1 2562 2 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพานพร้าว หนองคาย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา พะเยา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชชานารี ลำปาง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านดอนวิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ (โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ) สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดสงขลา) สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 85 2562 77 2561 54 2560 55 2559 89