เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 33 0 0
2560 60 0 0
2559 29 0 0
2558 36 27 75
2557 49 40 82
2556 100 82 82
2555 57 44 77
2554 135 112 83
2553 221 143 65

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 31 53 23 107
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 8 2560 8 2559 6
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 6 2560 6 2559 5
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 3 2560 8 2559 4
สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 6 2559 4
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 4 2560 6 2559 1
พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 5 2559 2
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 4 2559 3
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 4 2560 2 2559 1
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 6 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 33

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 3 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 2
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตากใบ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 33