เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2561 60 0 0
2560 59 0 0
2559 33 0 0
2558 31 25 81
2557 100 85 85
2556 94 69 73
2555 95 67 71
2554 30 15 50
2553 41 25 61

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 0 56 48 27 131
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 11 2560 13 2559 4
ตรัง 2563 - 2562 - 2561 14 2560 9 2559 4
กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 6 2560 11 2559 6
ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 5 2560 5 2559 4
สตูล 2563 - 2562 - 2561 8 2560 - 2559 4
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 5 2560 5 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 4
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 6 2559 2
พังงา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 4 2559 2
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 60

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 4 2560 2 2559 3
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 2
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 2 2559 1
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 3 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 4 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 1 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 1
โรงเรียนตากใบ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 2 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองหินพิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนธัญธารวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 2561 60