เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 109 0 0
2562 97 0 0
2561 152 0 0
2560 147 0 0
2559 189 90 48
2558 213 100 47
2557 206 66 32
2556 235 86 37
2555 192 80 42
2554 254 124 49
2553 296 127 43

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 56 40 46 38 4 184
กศ.บป. 54 39 68 46 15 222
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 6 2562 14 2561 11 2560 12 2559 18
ตรัง 2563 5 2562 5 2561 5 2560 12 2559 17
พังงา 2563 5 2562 9 2561 15 2560 7 2559 28
กระบี่ 2563 6 2562 11 2561 9 2560 10 2559 14
2563 26 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 2 2561 3 2560 1 2559 2
ระนอง 2563 - 2562 3 2561 3 2560 3 2559 7
พัทลุง 2563 1 2562 1 2561 2 2560 1 2559 3
สตูล 2563 1 2562 3 2561 - 2560 6 2559 3
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
- 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
อุดรธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บึงกาฬ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เลย 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปทุมธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุบลราชธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครพนม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ประจวบคีรีขันธ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
แพร่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
เพชรบูรณ์ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ตาก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครนายก 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาสารคาม 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 55 2562 50 2561 51 2560 52 2559 103

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 2 2561 3 2560 4 2559 9
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 5 2560 5 2559 3
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 3 2562 6 2561 1 2560 - 2559 3
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 2 2560 - 2559 6
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 1 2560 3 2559 1
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 2 2560 1 2559 2
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 3
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 2 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 1 2561 1 2560 1 2559 2
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 4
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 3 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 1 2560 3 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 4
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 5
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 1 2560 2 2559 1
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 1 2562 2 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 2 2562 - 2561 3 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 1 2560 - 2559 2
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 3 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 1 2559 2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 3
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 3 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 1
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 2
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 1
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติวิทยา กระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ ราชบุรี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนิรันดรวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนโดนวิทยา สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร(โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา) นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ นราธิวาส 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 45 2562 50 2561 51 2560 52 2559 103